Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

WYKŁADY PLENARNE

Wykłady plenarne w II edycji Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych wygłoszą:

 

Prof. UG dr hab. Maria Kaźmierczak

Doktor habilitowany psychologii, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego.

Jej główne zainteresowania badawcze to empatia mężczyzn i kobiet jako predyktor jakości życia małżeńskiego oraz adaptacji do rodzicielstwa, małżeństwo i bliskie związki z perspektywy kobiet i mężczyzn, rodzicielstwo w perspektywie rozwoju jednostki i społeczeństw, kobiecość i męskość z perspektywy oczekiwań społecznych.

 

Autorka monografii naukowych, m. inOblicza empatii w relacjach małżeńskich. Perspektywa psychologiczna (2008); Komunikacja w bliskich związkach. Teoria i metoda badania (2012), Oblicza empatii w procesie adaptacji do rodzicielstwa (2016), ponad 70 artykułów naukowych i narzędzi badawczych do pomiaru empatii, komunikacji w małżeństwie. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma Current Issues in Personality Psychology.

Otrzymała Nagrodę Teofrasta w 2016 roku za najlepszą książkę naukową dla swojej monografii Oblicza empatii w procesie adaptacji do rodzicielstwa. Zdobyła Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską. Otrzymała Stypendium Naukowe „Start” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Zasiadała w zarządzie międzynarodowego stowarzyszenia psychologicznego the International Association for Relationship Research.

 

Prof. UŁ dr hab. Iwona Janicka

Doktor habilitowany psychologii, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, dyrektor Instytutu Psychologii i kierownik Zakładu Psychologii Społecznej i Badań nad Rodziną Uniwersytetu Łódzkiego.

Jej głównymi zainteresowaniami są psychologia bliskich związków interpersonalnych – małżeństw, kohabitacji (hetero- i homoseksualne), zaangażowanie interpersonalne, funkcjonowanie psychospołeczne osób żyjących w pojedynkę – singli; problem równoważenia ról rodzinnych i zawodowych. Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Członek Rady Naukowej czasopisma Psychoseksuologia prowadzonego przez Stowarzyszenie Naukowe Psychologia i Seksuologia LGBT.

Autorka, współautorka i redaktor licznych monografii naukowych, m.in. Kohabitacja a małżeństwo w perspektywie psychologicznej. Studium porównawcze, Homoseksualizm męski i kobiecy w perspektywie psychologicznej (z M. Kwiatkowskim), Psychologia rodziny (z H. Liberską), Rodzina i kariera. Równoważenie czy konflikt ról? (z M. Znajmiecką–Sikora), Psychologia w służbie rodziny (wraz z T. Rostowską) i licznych rozdziałów i artykułów naukowych. Autorka metod pomiaru zaangażowania interpersonalnego, satysfakcji seksualnej i motywacji do małżeństwa, stosunków partnerskich.

 

prof. zw. dr hab. Eugenia Mandal

Profesor psychologii, kierownik Zakładu Psychologii Społecznej i Środowiskowej w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego, w przeszłości Prodziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii tej Uczelni. Członkini Rady Naukowej Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (w latach 2011–2014) oraz wielu towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwojowej, Zespołu Badania Wpływu Społecznego, European Association of Social Psychology oraz European Network on Conflict, Gender, and Violence.

Zajmuje się psychologią społeczną, w szczególności psychologią bliskich związków interpersonalnych, kobiecością i męskością, stereotypami, psychologią władzy i psychologią wpływu społecznego. Prowadzi badania nad stereotypami płci, atrakcyjnością, adonizacją, władzą, dynamiką stanów emocjonalnych, wsparciem i wywieraniem wpływu w bliskich relacjach.

Autorka i współautorka 17 prac zwartych, w tym 14 książek i około 180 artykułów naukowych, m.in.: Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią (2000, 2004); Kobiecość i męskość. Popularne opinie a badania naukowe (2003); Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach (2008, 2012); Wpływ społeczny w sytuacjach codziennych i niecodziennych (2016); Kobiety, mężczyźni i bliskie związki (2017); Współczesne problemy socjalizacji (1995); Tożsamość społeczno-kulturowa płci (2005); W kręgu gender (2007); Masculinity and femininity in everyday life (2012).

Uczestniczyła w przygotowaniu raportów naukowychdla Banku Światowego: Gender and Economic Opportunities in Poland. Has Transition left Women Behind? Document of the World Bank oraz Growth, Employment and Living Standards in Pre-accesion Poland. Document of the World Bank. Autorka kilku kwestionariuszy do pomiaru taktyk wywierania wpływu oraz wsparcia w bliskich związkach.

Założycielka i prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Bliskich Związków.

 

prof. UKW dr hab. Hanna Liberska

Doktor habilitowany psychologii, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, biolog, kierownik Zakładu Psychologii Społecznej i Badań nad Młodzieżą Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Związana poprzednio z Zakładem Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w psychologii rozwoju młodzieży i młodych dorosłych oraz w problematyce psychologii społecznej, w tym psychologii rodziny.

Brała udział w programach międzynarodowych (Erasmus, Czechy, 2011; Erasmus plus; Włochy, 2017). Odbyła staże naukowe w University of Jyvaskyla (Finlandia), University of Padua (Włochy). Członkini Rady Redakcyjnej Kwartalnika Polskiej Psychologii Rozwojowej (w latach 1993 – 2000), Rady Redakcyjnej Horyzontów Psychologii (2011) i Rady Redakcyjnej Psychologii Rozwojowej (od 2000 roku), a także Rad redakcyjnych Psychologii w szkole (od 2013) i Novosibirsk State Pedagogical University Bulletin (od 2014). Członek Rady Naukowej Acta Medicinae and Sociologica (Węgry) i Psychologicznych Zeszytów Naukowych (półrocznik Instytutu Psychologii UZ) (od 2016). Redaktor naczelna Polskiego Forum Psychologicznego (od 2013).

W uznaniu jej zaangażowania w badania nad problematyką agresji i przemocy międzynarodowa organizacja CICA Coloquio Internatcional sobre Cerbero y Agresion nadała jej status członka-przedstawiciela Komitetu Naukowego w Polsce. Jest członkiem ISRA International Society for Research on Aggression.

Redaktor lub współredaktor 18 monografii w języku polskim lub angielskim, m.in. Perspektywy temporalne młodzieży. Wybrane uwarunkowania; Małżeństwo: męskość-kobiecość-miłość-konflikt (red. w raz z M. Matuszewską), Aggression as a Challenge: Theory and research : Current Problems (Ed. wraz z M. Farnicką), Child of many worlds. Focus on the Problem of Ethnic Minorities (Ed. wraz z M. Farnicką), Psychologia Rodziny (red. wraz z I. Janicką), Oczekiwania dotyczące własnej osoby i przyszłego partnera małżeńskiego w późnej adolescencji (tom Roczników Socjologii Rodziny) i ponad 180 artykułów naukowych.

 

prof. dr hab. Anna Kwiatkowska

Profesor psychologii. Kieruje Pracownią Psychologii Kulturowej i Badań Międzykulturowych w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk. W swoich pracach podejmuje problemy z obszaru psychologii płci i psychologii między/kulturowej. Zajmuje się problematyką tożsamości, konstruktów Ja, stereotypów płciowych i etnicznych, także problematyką przemocy w intymnych związkach hetero- i nieheteroseksualnych. Eksploruje procesy psychiczne i zjawiska społeczne z perspektywy genderowej (np. problemy tożsamościowe kobiet na emigracji) i międzykulurowej (np. agresja, przywiązanie, oszukiwanie, percepcja czasu, strategie radzenia sobie ze stresem i in.). Uczestniczyła w międzynarodowych projektach badawczcyh, np. PHARE Democracy Programme: Changing Patterns of Employment in Poland – A Focus on Women’s Training; Values and representations of HIV/AIDS in Central and Eastern Europe; Gender, Work and Employment in Ten Candidate Countries of Central and Eastern Europe; Coordination Action for Human Rights Violation..Jest autorką licznych artykułów i prac w dziełach zbiorowych, napisała i współredagowała kilka książek, m.in. we współautorstwie z Agnieszką Nowakowską Mężczyzna polski: psychospołeczne czynniki warunkujące pełnienie ról zawodowych i rodzinnych (2006); wraz z Andrzejem Łukasikiem The small and big deceptions: in psychology and evolutional science perspectives (2015). Należy do kilku towarzystw naukowych, m.in. jest członkinią-założycielką (od 1996 r.) European Network on Gender and Violence.